Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Μεταποίησης Ταμείου Ανάκαμψης, για Ομάδες και συμβολαιακή, επιλέξιμες δαπάνες

01/03/2022 10:01 πμ
Σε Δημόσια Διαβούλευση βάζει το ΥπΑΑΤ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε Δημόσια Διαβούλευση βάζει το ΥπΑΑΤ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ημερομηνία λήξης διαβούλευσης είναι στις 7/03/2022.
Υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 31 Μάρτιου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.
Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022. 
Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.  

Δικαιούχοι ένταξης:
α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) του ν. 4384/2016, Οργανώσεις Παραγωγών του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς
β) Είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α’, οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 179.681.250 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής: 
α) Ποσό 89.840.625 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών με τον περιορισμό ότι οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) αναγνωρίζονται και λειτουργούν υπό την σκέπη φορέων αναγνωρισμένων ως Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς. 
β) Ποσό 89.840.625 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου.

Το καθεστώς ενισχύσεων περιλαμβάνει:
α) ενισχύσεις στη «μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος: 
Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
β) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: 
Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 56 του ΓΑΚ)
γ) ενισχύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης - ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Υποέργου 1: «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» ανά κατηγορία ενισχύσεων:
 
1) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων: 
α) Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων. 
β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
γ) Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας. 
δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία τουπεριβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.) 
ε) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
στ) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου κ.ά. (και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων). 
ζ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 
η) Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση.
θ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων).
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
κ) Δαπάνες που σχετίζονται με τη γη (αγορά γης) εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

2) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
γ) Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
δ) Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
ε) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
Η δυναμικότητα των δαπανών σε ΑΠΕ αφορούν μόνο στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της ενισχυόμενης επιχείρησης. Η υποχρέωση αυτή τεκμηριώνεται με την υποβολή μελέτης ενεργειακών απαιτήσεων (προσκόμιση με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου) στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας. Βάσει της μελέτης αυτής, γίνεται ανάλυση του τρόπου υποκατάστασης της ενέργειας και εκτιμάται η αποδοτικότητα της επένδυσης υποκατάστασης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ΑΠΕ αφορούν μόνο στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι δαπάνες σε ΑΠΕ δεν υπερβαίνουν το 30 % των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:
Πολύ μικρές - Μικρές - Μεσαίες είναι από 500.000 έως 7.500.000 ευρώ
Μεγάλες είναι από 2.000.000 έως 12.500.000 ευρώ

Διαβάστε όλη την πρόσκληση (εδώ)

Συμμετοχή στη διαβούλευση (εδώ)

Παϊσιάδης Σταύρος
Σχετικά άρθρα
07/04/2022 03:45 μμ

Απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση από το ΥπΑΑΤ, λένε καλά πληροφορημένες πηγές στον ΑγροΤύπο.

Για συμψηφισμό με μελλοντικές ενισχύσεις covid-19 προς τους αγρότες, βαίνουν, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ΑγροΤύπου, οι οφειλές χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων και συνεταιριστικών οργανώσεων έναντι ενισχύσεων που δόθηκαν μέσω του περιβόητου πακέτου Χατζηγάκη, του δανείου για τα δημητριακά του 2008, αλλά και παλιότερων δανείων, το 1992 και το 1994 για τις ζημιές από το Τσερνόμπιλ.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο πρόσφατως νεοεκλεγείς σε θέση Β’ αντιπροέδρου της ΕΘΕΑΣ, κ. Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής μιας επιτροπής που συνεστήθη πριν λίγα χρόνια στην χώρα μας, με σκοπό να διαπραγματευτεί μια ρύθμιση με την ΕΕ. Στην επιτροπή αυτή μετείχαν κι άλλοι συνεταιριστές.

Με το θέμα είχε ασχοληθεί ενεργά, λένε οι πληροφορίες και ο πρώην γραμματέας στο ΥπΑΑΤ, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, αλλά και ο Μάκης Βορίδης, ενώ επί ημερών Λιβανού στη Βάθη, δεν είχε σημειώσει πρόοδο το θέμα. Πλέον, αυτό που απομένει είναι μια επίσημη απόφαση από το ΥπΑΑΤ.

Μόνο οι οφειλές των συνεταιρισμών για παλιά δάνεια εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 110 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση όσα συμφώνησε η Ελλάδα με την ΕΕ, θα τους χαριστούν ποσά έως 2,3 εκατ. ευρώ. Όσες οργανώσεις οφείλουν παραπάνω, θα κληθούν να διακανονίσουν και μάλιστα για αρκετά χρόνια (ίσως και 20), το υπόλοιπο χρέος τους.

Τελευταία νέα
01/04/2022 01:25 μμ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η καταβολή ενίσχυσης επί συγκεκριμένου ποσοστού, επί του τζίρου του προηγουμένου έτους, σε κτηνοτρόφους, για την αγορά ζωοτροφών, δήλωσε από τα Γιάννενα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου το κονδύλι που μέχρι στιγμής έχει βρεθεί για την πληρωμή της ενίσχυσης ανέρχεται στα 47 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων κ. Θεοχάρης Λιούρης, που συμμετείχε στη συνάντηση στα Γιάννενα, «ζήτησα από τον υπουργό να μας δώσει χρονοδιάγραμμα για την ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την αγορά των ζωοτροφών αλλά η απάντησή του ήταν ότι την προσεχή Τρίτη θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση». 

Ο Νίκος Δημόπουλος, βοοτρόφος και πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Καβάλας, ανέφερε στον ΑγροΤύπο ότι «το ποσοστό που έχει ανακοινωθεί από το ΥπΑΑΤ ήταν αρχικά στο 4% για το εξάμηνο του 2021 και στη συνέχεια πήγε στο 2% για όλο το 2021. Ποσοστό επί του τζίρου θα αφορά τις πωλήσεις που κάνει ο κτηνοτρόφος σε κρέας ή γάλα. Το θετικό είναι ότι την ενίσχυση θα την εισπράξουν περισσότεροι κτηνοτρόφοι επειδή θα είναι για όλο το 2021. 
Εκτιμώ ότι η οριζόντια ενίσχυση σε όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας δεν θα βοηθήσει στον ίδιο βαθμό και θα υπάρξουν αδικίες. Το 2021 για παράδειγμα πήγα στο σφαγείο 6 μοσχάρια και εισέπραξα 7.500 ευρώ. Αν πούμε ότι το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 2% τότε μιλάμε για ποσό 150 ευρώ.
Την ίδια στιγμή οι ζωοτροφές από 5.000 ευρώ που πλήρωνα πήγαν στα 10.000 ευρώ. Και βέβαια οι ζωοτροφές συνεχίσουν να ανεβαίνουν και αυξάνουν το κόστος εκτροφής. Αρκεί να σας αναφέρω ότι η ζωοτροφή αποτελεί το 60 - 80% του κόστους της εκτροφής ανάλογα τον κλάδο. Τα ποσά είναι μικρά και δεν βοηθούν ουσιαστικά τους κτηνοτρόφους».

O αιγοπροβατορόφος και πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, Αργύρης Μπαϊρακτάρης, είπε στον ΑγροΤύπο ότι «τα μέλη μας έχουν αιγοπρόβατα μικτής κατεύθυνσης (γάλα και κρέας). Σε μελέτη που κάναμε είδαμε ότι ο μέσος τζίρος για τον αιγοπροβατοτρόφο το 2021 κυμάνθηκε από 50.000 έως 60.000 ευρώ. Σε αυτό τον τζίρο η ενίσχυση 2% είναι περίπου στα 1.000 ευρώ και 4% είναι στα 2.000 ευρώ.
Το κόστος των ζωοτροφών εξαρτάται από τα ζώα (πρόβατα ή αίγες) και ένας μέσος όρος για το 2021 κυμάνθηκε από 30.000 έως 40.000 ευρώ. Δηλαδή είναι μεγάλο το κόστος και το ποσό της ενίσχυσης μικρό. Και βέβαια το 2022 αυξάνει ακόμη πιο πολύ το κόστος για αγορά ζωοτροφών.
Εμείς ζητάμε διάλογο με το ΥπΑΑΤ για να σχεδιάσουμε μια μακροχρόνια στρατηγική και να δούμε τι προϊόντα μπορούμε να παράγουμε και τι εισόδημα θα έχουμε για να ζήσουμε».

Τι δίνει η Ισπανία
Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εγκρίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στο οποίο θα διατεθούν 362 εκατομμύρια ευρώ στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Το μέτρο αυτό έρχεται να συμπληρώσει την ανακοίνωση που έγινε προ ημερών ότι η Ισπανία θα λάβει 64,5 εκατ. ευρώ, από τα 500 εκατ. ευρώ του ταμείου αποθεματικού κρίσης που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης για τον αγροτικό τομέα θα υπάρξει μείωση κατά 20 σεντ ανά λίτρο καυσίμου έως τις 30 Ιουνίου. Το μέτρο είναι προϋπολογισμού 78 εκατ. ευρώ και θα αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Ακόμη η ισπανική κυβέρνηση θα χορηγήσει 169 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους. Η ενίσχυση θα καταβληθεί ανά κεφαλή ζώου. Από το ποσό αυτό, τα 124 εκατ. ευρώ αφορούν τον κλάδο παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Εκτροφές έως 40 αγελάδες θα πάρουν ενίσχυση 210 ευρώ / ζώο, από 41 έως 180 αγελάδες η ενίσχυση θα είναι 145 ευρώ / ζώο και εκτροφές πάνω από 180 αγελάδες η ενίσχυση θα είναι 80 ευρώ / ζώο. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε αιγοπροβατοτρόφους. Στους προβατοτρόφους θα καταβληθεί 15 ευρώ ανά πρόβατο και στους αιγοτρόφους 10 ευρώ ανά αίγα.   

29/03/2022 01:55 μμ

Στοχευμένη και βιώσιμη λύση, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ ζήτησε ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Κεγκέρογλου επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η διαχειρίστρια εταιρεία των δανείων της πρώην  ΑΤΕ,  απαιτεί το σύνολο προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων κανονικών, τόκων υπερημερίας για τα δάνεια, τα οποία δόθηκαν με την εγγύηση του δημοσίου προς κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και για τα οποία έχουν ξεκινήσει όχι μόνο κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμοί αλλά και εξώδικα με διαταγές πληρωμής. 

Πρόκειται για ένα σύνολο ενενήντα επτά περίπου χιλιάδων δανείων που είναι σε αυτήν την κατηγορία, με περίπου πενήντα χιλιάδες οφειλέτες, ενώ το χαρτοφυλάκιο, σε ποσοστό άνω του 50%, αφορά τα αγροτικά δάνεια της «κακής» Αγροτικής Τράπεζας που συνδέονται κατά μεγάλο ποσοστό με την αγροτική οικονομία της χώρας και στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις αγροτικής γης (υποθήκες).

Ο κ. Κεγκέρογλου, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που έχουν προκύψει από την ενεργειακή, υγειονομική και οικονομική κρίση πρότεινε μια στοχευμένη και βιώσιμη λύση και συγκεκριμένα ζήτησε την δυνατότητα ρύθμισης σε πλαίσιο 180 δόσεων, ανάλογα με τις δυνατότητές των οφειλετών, χωρίς πανωτόκια, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις και στην κατεύθυνση αυτή μάλιστα ο Βουλευτής τόνισε την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου διευκολυνθεί ο ειδικός διαχειριστής να το υλοποιήσει αλλά και οι δανειολήπτες να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. 

Ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σκυλακάκης με την απάντησή του ήταν απόλυτα αρνητικός σε κάθε νομοθετική ρύθμιση και επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η έννοια του δανείου είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να αποπληρωθεί, ενώ συνέστησε στους δανειολήπτες να προβούν σε ρυθμίσεις με το ισχύον πλαίσιο. Στο τέλος της τοποθέτησης του ο Υπουργός αναφέρθηκε στην δυνατότητα ρύθμισης έως 120 δόσεις για τα ποσά των δανείων που θα βεβαιωθούν στη ΔΟΥ.

Όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο η κ. Αγγελική Λαλούση, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, «τα συγκεκριμένα δάνεια δεν είναι βεβαιωμένα στις ΔΟΥ. Χρειάζεται μια σχετική διαδικασία για να γίνει αυτό».

Ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020) προβλέπει ρητά ότι δύναται να ρυθμιστούν και τα δάνεια στα οποία έχει δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η ρύθμιση αυτή, δύναται να επιτευχθεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και να περιλαμβάνει:

Μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:

 • προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ
 • προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων, έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

 • να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
 • η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Ποια είναι η διαδικασία

 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο σε 2 μήνες.
 • Υποβολή αίτησης στο ofeiles.gov.gr με κωδικούς TAXISnet. 
 • Οι οφειλέτες παρέχουν άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.
 • Αυτοματοποιημένα καταγράφονται σε 15 μέρες όλα τα χρέη και εισοδήματα. 
 • Οι ίδιοι συμπληρώνουν και ό,τι επιπλέον δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο (π.χ. έξοδα διατροφής, οφειλές σε ΔΕΚΟ κ.λπ.). 
 • Με αλγόριθμο υπολογίζεται τι μένει να πληρώνει ο οφειλέτης και παράγεται η σχετική ρύθμιση χωρίς εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και ΦΚΑ.
   
28/03/2022 11:10 πμ

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και θα ακολουθήσει η προκήρυξη για τη ∆ράση «Οικονοµικός Μετασχηµατισµός του Αγροτικού Τοµέα», του Υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν με την προκήρυξη.

Στόχος του Υποέργου, είναι: 
α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα δηλαδή, στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας 
γ) Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. 
δ) Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας. 
ε) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων
στ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτόμων διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
ζ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων
η) Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα µπορούν να κάνουν αιτήσεις:

 • Συλλογικά Σχήµατα αγροτών.
 • Οικοτεχνίες - µεταποητικές αγροτών που µεταποιούν το δικό τους προϊόν.
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις εφόσον µεταποιούν γεωργικό και κατ’ ελάχιστο το 40% των α’ υλών που χρησιµοποιούνται προέρχονται από συµβολαιακή γεωργία.
 • Αγροτικές επιχειρήσεις που δεσµεύονται να καθετοποιήσουν τη µονάδα τους για τουλάχιστον µία 3ετία ξεκινώντας από το επόµενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης.

Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται:
Δαπάνες που σχετίζονται με τη αγορά γης εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
Αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού
Εγκατάσταση δενδρώδων καλλιεργειών
Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού υπολογιστών, εµπορικών σηµάτων κ.λ.π.
∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.
Οχήµατα µε τα οποία η επιχείρηση διενεργεί µεταφορές α’ υλών και προϊόντων (έτοιµων και ηµιτελών), εντός του χώρου της µονάδας.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
Επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση
Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Διαβάστε τη Δράση (εδώ)

23/03/2022 03:53 μμ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά από δράσεις για την υποστήριξη των αγροτών της ΕΕ υπό το πρίσμα του αυξανόμενου κόστους των εισροών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κομισόν τα μέτρα για τους αγρότες είναι:

 • δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του αποθεματικού κρίσης με ταμείο 500 εκατ. ευρώ και δυνατότητα προσαύξησης του ποσού από τα κράτη μέλη 
 • δίνεται η δυνατότητα καταβολής άμεσων κρατικών ενισχύσεων (de minimis) με όριο 35.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση σε γεωργούς που πλήττονται από σημαντικές αυξήσεις του κόστους των εισροών
 • δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από ορισμένες υποχρεώσεις οικολογικού χαρακτήρα (αγρανάπαυση) το 2022 με στόχο την αύξηση γεωργικής γης
 • αυξημένη προκαταβολή του τσεκ (κάτι που γίνεται ήδη στην Ελλάδα)
 • ιδιωτική αποθεματοποίηση για τον κλάδο της χοιροτροφίας

Ο Επίτροπος Γεωργίας, Janusz Wojciechowski, δήλωσε: «Η ΕΕ είναι μια γεωργική υπερδύναμη και θα διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μας θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής για να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες ανάγκες για τρόφιμα. Θα το κάνουμε αυτό ενώ εργαζόμαστε για να κάνουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων μας πιο βιώσιμες και ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις».

Επίσης η Επιτροπή αναφέρει ότι θα παράσχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κατάστασης, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης συμπληρώνει την υφιστάμενη εργαλειοθήκη για τις κρατικές ενισχύσεις με πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη, όπως μέτρα για την παροχή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις για ζημίες που υπέστησαν άμεσα λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, καθώς και μέτρα που περιγράφονται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας.

Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη: i) να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση ή από τις συναφείς κυρώσεις και αντίμετρα ii) να διασφαλίσουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και iii) να αποζημιώσουν τις επιχειρήσεις για τις πρόσθετες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκαν λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

22/03/2022 09:40 πμ

Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τέθηκε η Δράση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε το προσχέδιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Γενετική βελτίωση ζώων» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπΑΑΤ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους σε αυτή και τη διατύπωση των παρατηρήσεών τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.

Η διαβούλευση θα λάβει χώρα από τις 21 Μαρτίου έως και τις 27 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:59.

Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις akessisi@hq.minagric.gr και entamposi@hq.minagric.gr

21/03/2022 09:30 πμ

Σε δημόσια διαβούλευση έβγαλε το ΥπΑΑΤ το πρόγραμμα Πράσινος Αγροτουρισμός, που αφορά καθεστώς ενισχύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε «τουριστικές δραστηριότητες». 

Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν το οποίο αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η Τετάρτη (23 Μαρτίου 2022) και θα ακολουθήσει η πρόσκληση.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ.

Υποβολή των αιτήσεων θα είναι από 31 Μάρτιου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Υποέργου 3: «Πράσινος αγροτουρισμός» είναι:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όπως ισχύουν κάθε φορά: 
α) Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων. 
β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
γ) Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης σε ποσοστό 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. 
δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στον βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.). 
ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. 
στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου ειδικού τύπου για μεταφορά ΑμεΑ. 
ζ) Πάγια στοιχεία του ενεργητικού. 
η) Αγορά γης σε ποσοστό 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
θ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 
Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME, δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης. Το 25% των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και δύναται να περιλαμβάνει ιδία κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό.

Δικαιούχοι 
Στο πλαίσιο του Υποέργου «Πράσινος Αγροτουρισμός», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ (Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά. 
Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση της επένδυσης στην περιοχή για τουλάχιστον 5 έτη για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τουλάχιστον 3 έτη για τις ΜΜΕ (αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που έχουν καταστεί παρωχημένα ή έχουν υποστεί βλάβες, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στην περιοχή).

Διαβάστε τη διαβούλευση (εδώ)

18/03/2022 04:48 μμ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υποέργο 2 : «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών». Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η Τετάρτη (23 Μαρτίου 2022).

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 170.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Η μέγιστη ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 % της δαπάνης. Η αναδιάρθρωση θα γίνει μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων. Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα όπως Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών τκαι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς.

Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης - ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν δύναται να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 15 Μαΐου 2022 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες, από την 15η Μαΐου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022. 

Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Μετά την αποδοχή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε κάθε δικαιούχο μέχρι το 100% της δημόσιας χρηματοδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος θα προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο πιστωτικό ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη 12 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Ως επιλέξιμα αγροτεμάχια ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Όσα έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες θα εκριζωθούν στο πλαίσιο αναδιάρθρωση (σύμφωνα με την ΕΑΕ 2022) 
β) Όσα δεν έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες (σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021) και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες, θα υπαχθούν στο παρόν Υποέργο με την προϋπόθεση ότι η δράση θα συνοδεύεται με εκρίζωση πολυετούς/δενδρώδους καλλιέργειας οποιουδήποτε είδους / ποικιλίας, ίδιας έκτασης (απόκλιση έκτασης ±10%). 
γ) Νέα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν για πρώτη φορά στην ΕΑΕ του 2022. 
δ) Οι νέες φυτείες θα πρέπει να εγκαθίστανται σε ενιαίες ή και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης 
ε) Ο δικαιούχος δύναται να εφαρμόσει πλάνο αναδιάρθρωσης για το σύνολο των μελών του και των εκτάσεων αυτών, με την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης με σκοπό την εγκατάσταση των νέων φυτειών σε ενιαίες ή και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης 
στ) Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις θα συμμορφώνονται με του κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης 

Οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις για αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα: 
α) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας (όπως προκύπτει από τη δήλωση της ΕΑΕ 2022) 
β) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων 
γ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση - παλμέτα) 

Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει: 
α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή
β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων 
γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό 
δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα, που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: 
αα) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
ββ) Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. 
γγ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος. 

β) Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: 
αα) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ββ) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. 
γγ) Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος 

γ) Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα).

Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα:

 • Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ
 • Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ

Ποσοστά ενίσχυσης
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη: 50%
Μικρά νησιά αιγαίου: 75%
Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 40%
Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80 % για: α) επενδύσεις που συνδέονται με συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών ή β) πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Διαβάστε την προκήρυξη (εδώ)

14/03/2022 05:15 μμ

Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 70 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ, υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Τα έργα που αφορούν τον αγρο-διατροφικό τομέα περιλαμβάνονται στον πυλώνα για τις ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Συγκεκριμένα είναι τα εξής:

Η δράση για ενίσχυση Συλλογικών Φορέων, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών (166.720.000 ευρώ). Το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών θα τρέξει µέσα από τους συνεταιρισµούς και θα ισχύσει µόνο για τα µέλη τους.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (181.521.000 ευρώ).

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. Το έργο επικεντρώνεται στην παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνοντας την είσοδό τους σε νέες αγορές. (98.111.000 ευρώ).

Πράσινος αγρο-τουρισμός. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων φιλοξενίας, οι οποίες θα προωθούν τοπικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα νέο «πράσινο» και βιώσιμο (αγρο)τουριστικό προϊόν (49.006.000 ευρώ).

Προτάσεις για δράσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων, την ανάπτυξη φιλικών προς το κλίμα διεργασιών, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.ά. (34.440.000 ευρώ).

Γενετική βελτίωση ζώων. Αφορά την ενίσχυση Φορέων, με σκοπό τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων της χώρας. (14.702.000 ευρώ).
 

11/03/2022 04:31 μμ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1075) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που συνυπογράφουν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Στύλιος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, για τη Σύσταση «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., πόρων ύψους 21.500.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σύναψη της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., που θα αναλάβει ρόλο διαχειριστή του Ταμείου.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. θα ξεκινήσει τις διαδικασίες επιλογής των Τραπεζών που θα συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο, οι οποίες, με πόρους του ΠΑΑ 2014-2020, θα χορηγούν δάνεια επιμερισμένου κινδύνου ύψους από 3.000 έως 25.000 ευρώ, προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

Το ΠΑΑ θα χρηματοδοτεί άτοκα το 50% του κεφαλαίου κάθε νέου δανείου που θα χορηγείται και ως εκ τούτου το τελικό επιτόκιο του δανείου θα είναι μειωμένο κατά 50%. Επιπλέον, προβλέπεται η επιδότηση επιτοκίου, καθώς και η δυνατότητα επιχορήγησης ανά δάνειο για την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους τελικούς αποδέκτες.

Όπως υποστηρίζει το ΥπΑΑΤ, «η ενεργοποίηση του σημαντικού αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των αγροτών και των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Διαβάστε το ΦΕΚ (εδώ)

10/03/2022 12:05 μμ

Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει σύντομα η κυβέρνηση.

Αυτό τουλάχιστον προέκυψε από την συνάντηση της αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας με τον υφυπουργό Οικονομικών Αποστόλη Βεσυρόπουλο.

Την πιθανότητα αυτή επιβεβαίωσε μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο κ. Βασίλης Μακρίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος είχε επαφές αυτές τις ημέρες και με το υπουργείο Ανάπτυξης για το θέμα των νομικών προσώπων στις λαϊκές. Όπως μας εξήγησε ο κ. Μακρίδης, σε περίπτωση που η κυβέρνηση χαρίσει τις επιστρεπτέες στους αγρότες, θα πάρουν πίσω χρήματα και οι αγρότες που υπέστησαν συμψηφισμούς κατά την πληρωμή κορονοενισχύσεων (π.χ. όπως έγινε με την ελιά Καλαμών, κηπευτικά κ.λπ.). Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, τέθηκε το ζήτημα της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κι αυτή να γίνει με βάση τα έξοδα (τιμολόγια για καύσιμα), το θέμα της αύξησης των δόσεων στον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο ρυθμίσεων. Τέλος, όπως μας ανέφερε ο κ. Μακρίδης, για το θέμα των αποζημιώσεων των φρούτων που ήταν στο προανθικό στάδιο πέρσι μόλις έπεσε παγετός, γίνεται προσπάθεια να πληρωθούν οι παραγωγοί, όμως φαίνεται να κολλάει το θέμα στην ΕΕ.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Σε θερμό κλίμα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποίησε συνάντηση η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυροπουλο, όπου καταθέσαμε εγγράφως τις προτάσεις που διεκδικούμε θεσμικά για τον κλάδο των παραγώγων των λαϊκών αγορών.

Σας τα παραθέτουμε παρακάτω:

 • Μη επιστρεπτέα προκαταβολή προς ανακούφιση των αγροτών μιας που τα ποσά είναι μικρά της τάξεως 1.000-2.000 ευρώ
 • Απαλλαγή του κατά επαγγέλματος αγρότη από τον ΕΦΚ πετρελαίου και ειδικότερα την απαλλαγή του εν λόγω φόρου, όχι ανά στρεμματική απόδοση, αλλά σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς
 • Την περαιτέρω ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα, όπου είναι βασικός παράγοντας στον αγροτικό τομέα και την αποτύπωση αυτής απευθείας στα τιμολόγια
 • Στην άμεση εκκίνηση των νέων σχεδίων βελτίωσης
 • Την αύξηση των δόσεων στο ΕΦΚΑ προς διευκόλυνση των αγροτών
 • Άμεση αποζημίωση της καταστροφής από τον παγετό του 2021 σε όλες τις καλλιέργειες του προανθικού σταδίου (μήλα, κεράσια, κ.λπ.)
 • Στις εγκαταστάσεις φωτοβολταικών με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι ώστε να έχουμε περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής.

Λάβαμε διαβεβαιώσεις από τον Υφυπουργό πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ως προς την προώθηση των αιτημάτων άμεσα και αναμένουμετην έμπρακτη στήριξη του αγροτικού τομέα.

09/03/2022 09:30 πμ

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες του ΑγροΤύπου.

Σε εξέλιξη είναι, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες του ΑγροΤύπου, τις τελευταίες ημέρες μια προσπάθεια του ΥπΑΑΤ, προκειμένου να ξεμπλοκάρει η Κάρτα Αγρότη και να λειτουργήσει καθ’ ολοκληρίαν το εργαλείο αυτό ρευστότητας για χιλιάδες παραγωγούς, εν μέσω μάλιστα άκρατης ακρίβειας.

Η προσπάθεια, λένε οι πληροφορίες, σχετίζεται και με την διαφαινόμενη καθυστέρηση στο άνοιγμα του ΟΣΔΕ λόγω των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με τα σημερινά δεδομένα δεν ενεργοποιείται η Κάρτα σε όλες τις τράπεζες με το περσινό ΟΣΔΕ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από τις 8 Φεβρουαρίου είχε ανακοινώσει πως δέχεται αιτήσεις για ανανέωση των υπολοίπων η τράπεζα Πειραιώς, η οποία μετά από δυο-τρεις ημέρες προχώρησε και σε εγκρίσεις.

Οι υπόλοιπες, τώρα, τράπεζες που και στο παρελθόν είχαν αντίστοιχο προϊόν, δεν έχουν μέχρι και σήμερα εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την Κάρτα Αγρότη, με τις πληροφορίες να θέλουν την ηγεσία του ΥπΑΑΤ να τρέχει τις διαδικασίες, προκειμένου να διευκολυνθούν έως έναν βαθμό, αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Το ζήτημα της Κάρτας Αγρότη, έθεσε στο ΥπΑΑΤ τις προηγούμενες ημέρες και ο τομεάρχης αγροτικού φορέα της ΝΔ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κ. Σάκης Λουκμακιάς, τονίζοντας σε επικοινωνία που είχε με την αρμόδια γραμματέα στο ΥπΑΑΤ, την ανάγκη να δοθεί λύση.

01/03/2022 02:52 μμ

Τη δυνατότητα αποπληρωμής του μειωμένου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής σε περισσότερες δόσεις, εξετάζει η κυβέρνηση, όπως επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ).

Σημειώνεται, ότι το επιστρεπτέο ποσό που κληθούν να καταβάλουν επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, φτάνει περίπου τα 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,3 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα. Συνολικά, οι επιχειρήσεις έλαβαν 8,3 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο που νομοθέτησε η κυβέρνηση και είναι σε ισχύ, όσοι έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές σε οποιονδήποτε από τους 7 κύκλους, υποχρεούνται να επιστρέψουν ένα μέρος τους, που προκύπτει μετά από εκπτώσεις, σε 60 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις 30 Ιουνίου 2022 και μετά.

Επίσης, παρέχεται πρόσθετη έκπτωση, ύψους 15% σε όσους επιστρέψουν το ποσό που τους αναλογεί εφάπαξ, μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Παύλος Ραβάνης επισήμανε ότι, μετά και τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, στην σκιά ενός πολέμου που δεν κατάφερε η διεθνής κοινότητα να αποτρέψει, είναι ακόμη πιο επιτακτική, η ανάγκη για άμεσες και γενναίες αποφάσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η ρευστότητα στην αγορά και να προστατευτεί ο παραγωγικός τομέας, από το νέο κύμα ανατιμήσεων και τον πληθωρισμό.

01/03/2022 02:21 μμ

Για ζητήματα ρύθμισης οφειλών αγροτικών δανείων, που βαρύνονται και τα οποία έχουν περιέλθει στη διαχείριση της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης (PQH) μίλησε στη βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος ανέφερε πως «τα υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση, εξετάζουν τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου δανειακών απαιτήσεων τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις και με γνώμονα πάντοτε τη μεγιστοποίηση του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

Όμως, όπως έσπευσε να εξηγήσει απευθυνόμενος στο Βασίλη Κόκκαλη, βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, «από τη διαδικασία της μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων έχουν εξαιρεθεί: το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων επί των εκ του νόμου καθοριζομένως αγροτικών δανείων των φυσικών και νομικών προσώπων οφειλετών, καθώς και το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων με οφειλέτριες τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων».

Αναλυτικά η συζήτηση από τα πρακτικά της βουλής έχει ως εξής:

Συνεχίζουμε με τη δωδέκατη με αριθμό 440/18-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονομικών, με θέμα: «“AΡΙΑΔΝΗ” θεομηνία για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες - ιδιοκτήτες ενυπόθηκης παραγωγικής γης».

Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος. Κύριε Κόκκαλη, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε ένα μπαράζ δικαστικών διώξεων σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους. Οι διώξεις αυτές προέρχονται από τον εκπρόσωπο της ενιαίας ειδικής εκκαθάρισης και αφορούν κατά μείζον το κακό κομμάτι της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία πουλήθηκε το 2012. Αφορά δάνεια αγροτών κτηνοτρόφων είτε με είτε χωρίς την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Αφορά, κύριε Υπουργέ, δάνεια τα οποία η ίδια η Αγροτική Τράπεζα το 2004 σε διαφημιστικό φυλλάδιο της είχε παραδεχθεί ότι, ναι, έβαζε πανωτόκια στα δάνεια των αγροτών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ειδικό εκκαθαριστή με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό θα μεταβιβαστούν πολλά δάνεια σε ιδιώτες. Οπότε καταλαβαίνετε η αντιμετώπιση των δανειοληπτών με δάνεια τα οποία έχουν υποθήκες, πιθανόν να είναι πολύ διαφορετική και έχουμε να κάνουμε με αγροτική γη. Η αγωνία είναι μεγάλη σε όλη την Ελλάδα. Οι διαταγές πληρωμής είναι καθημερινό φαινόμενο σε κτηνοτρόφους και αγρότες.

Ερωτάσθε: Πρόκειται να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία ως Κυβέρνηση, προκειμένου να επανέλθουν οι ρυθμίσεις οι ευνοϊκές, οι οποίες ίσχυαν για την ειδική εκκαθάριση, τη λεγόμενη PQH και η οποία προέβλεπε διαγραφή όλων των τόκων, διαγραφή τόκων υπερημερίας; Προτίθεστε να αναλάβετε πρωτοβουλίες και για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου; Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονομικών):  Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, είναι δεδομένο ότι η Κυβέρνηση έχει πλήρη συναίσθηση των ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με τις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν είναι ομοιογενείς, δεν είναι ίδιες. Πάντα επιδιώκουμε να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια με κοινωνικό πρόσημο σε όλες τις παρεμβάσεις στήριξης που θεσμοθετούνται. Η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η παροχή οικονομικών διευκολύνσεων στοχεύουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αναδεικνύουν την πλήρη αντίληψη που έχει η Κυβέρνηση για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι συγκυρίες. Στόχος μας είναι να δώσουμε τον αναγκαίο χρόνο και τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, διαμορφώνοντας ένα ρεαλιστικό θεσμικό πλαίσιο.

Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προβεί σε στοχευμένες ενέργειες και σε λήψη πλήθους μέτρων ανακούφισης και διευκόλυνσης των δανειοληπτών με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους. Οι ρυθμίσεις που ενεργοποιήθηκαν αφορούν στην ανακούφιση και διευκόλυνση των οφειλετών, συμπεριλαμβανομένων και των συνοφειλετών και εγγυητών, που έχουν περιέλθει σε δυσχέρεια αποπληρωμής των χρεών τους, είτε αυτά αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δηλαδή ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, είτε αφορούν σε δανειακές υποχρεώσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή τράπεζες και διαχειριστές δανείων.

Υπενθυμίζω το ν. 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών, για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας που συνιστά ένα πάγιο και μόνιμο πλαίσιο αντιμετώπισης του χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο νόμος αυτός αντικαθιστά όλα τα υφιστάμενα επιμέρους έκτακτα και προσωρινά εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπήρχαν μέχρι σήμερα, όπως το πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η προστασία πρώτης κατοικίας, ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο Πτωχευτικός Κώδικας και άλλα.

Ταυτόχρονα αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους και οφειλών προς το Δημόσιο όπως η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ, τις τράπεζες, τους διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προμηθευτές και εργαζόμενοι.

Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα ρύθμισης οφειλών για αγροτικά δάνεια που βαρύνονται και τα οποία έχουν περιέλθει στη διαχείριση της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης (PQH) θα σας απαντήσω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Ορίστε, κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με όλο τον σεβασμό. Όχι ότι αυτά που είπατε δεν είναι σημαντικά, αλλά η δευτερολογία έχει νόημα γιατί η ερώτηση αφορά τα δάνεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μου αναφέρατε το νομοθετικό πλαίσιο του 2020 που αναφέρει όλες γενικά τις οφειλές. Όμως, επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στα αγροτικά δάνεια καθότι υπήρχε υπερχρέωση, αλλά και στα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, θα σας βοηθήσω με δύο έγγραφα. Το πρώτο είναι Δεκέμβριος του 2019 όταν ο κ. Ζαββός από αυτό εδώ τα Βήμα αναφερόμενος στις ρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί το 2018, κάνει λόγο για ευνοϊκές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται «Είναι ένα πλαίσιο που παρέχει μια ευελιξία για διευθέτηση βιώσιμων ρυθμίσεων. Προβλέπει συγκεκριμένες και ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων, διαγραφή τόκων κεφαλαίων, διαγραφή λογιστικού υπολοίπου, εκατόν είκοσι δόσεις». Και καταλήγει: «Τώρα, η ημερομηνία αυτή   –γιατί αυτή είναι η ερώτησή σας- η ημερομηνία λήξης 31/12/2019 αναμένεται να ανανεωθεί». Δυστυχώς δεν ανανεώθηκε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Προτίθεστε να αναλάβετε σχετική πρωτοβουλία ώστε να επανέλθει αυτό το ευνοϊκό πρόγραμμα για αγρότες και κτηνοτρόφους; Τουλάχιστον να δεσμευθείτε. 
Δεύτερον, καταθέτω και στα Πρακτικά, για να είναι εις γνώσιν σας, έγγραφο του Ειδικού Εκκαθαριστή ότι δεν αποτελούσαν κρατική ενίσχυση -σημαντικό θέμα- αυτές οι ρυθμίσεις των δανείων, διότι προέβλεπαν και διαγραφή όλων των τόκων, είτε είναι υπερημερίας είτε είναι λογιστικοί, και κατά περίπτωση και διαγραφή και του κεφαλαίου. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Υπουργέ, ότι πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες ουσιαστικά θα ελάφρυνα τον αγροτικό κόσμο και τον κτηνοτροφικό.

Τα προσκομίζω τουλάχιστον για να υπάρξει δέσμευση από την Κυβέρνηση ή βούληση ότι τα αγροτικά δάνεια και τα κτηνοτροφικά θα τύχουν όχι μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης, αλλά μιας μεταχείρισης που πραγματικά αξίζει και αυτή είναι η ελάφρυνση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλειος Κόκκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κ. Κόκκαλη.

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κύριε συνάδελφε, για τα ζητήματα που έχετε θέσει σημειώνω τα εξής: Πρώτον, στις 4/4/2016 διορίστηκε ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό ειδική εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένης και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου η εταιρεία «PQH. Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ», η οποία σύμφωνα με τον νόμο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω ιδρυμάτων βάσει του υφιστάμενου ειδικού κανονιστικού πλαισίου και των συναφών αποφάσεων των εποπτικών αρχών. Δεύτερον, η αρμοδιότητα του Ειδικού Εκκαθαριστή με βάση τη νομοθεσία είναι η επωφελής για τους πιστωτές των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαχείριση και ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας τους. Τρίτον, υπενθυμίζεται ότι οι βασικότεροι πιστωτές της ενιαίας εκκαθάρισης είναι οι πρώην εργαζόμενοι των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και το ελληνικό δημόσιο. Τέταρτον, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πιστωτών ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής επεξεργάζεται και υλοποιήσει συννόμως διαδικασίες εκποίησης επί των στοιχείων ενεργητικού και ιδίως επί των πάσης φύσεως και αντικειμένου χαρτοφυλακίων δανειακών απαιτήσεων των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζοντας το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Πέμπτον, μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση, εξετάζουν τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου δανειακών απαιτήσεων τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις και με γνώμονα πάντοτε τη μεγιστοποίηση του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Έκτο και σημαντικότερο, από τη διαδικασία της μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων έχουν εξαιρεθεί: το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων επί των εκ του νόμου καθοριζομένως αγροτικών δανείων των φυσικών και νομικών προσώπων οφειλετών, καθώς και το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων με οφειλέτριες τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων.

Σας ευχαριστώ.

25/02/2022 03:12 μμ

Μια σφιγμένη θηλιά στο λαιμό των κτηνοτρόφων αποτελεί η τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής (ζωοτροφές ενέργεια κλπ). Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε και η απαίτηση της διαχειρίστριας εταιρίας των δανείων γεωργών και κτηνοτρόφων της πρώην ΑΤΕ, στέλνοντας εξώδικα με διαταγές πληρωμών, εντός τριών ημερών, όλου του οφειλόμενου ποσού. 

Τα δάνεια αυτά που είχαν δοθεί από την ΑΤΕ με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, άτοκα αρχικά, τώρα είναι φορτωμένα με τεράστια ποσά τόκων. Ήδη η εταιρία PQH - που είναι ο εκκαθαριστής της πρώην ΑΤΕ - έχει προχωρήσει σε δέσμευση πολλών τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο η κ. Αγγελική Λαλούση, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, «ο εκκαθαριστής της πρώην ΑΤΕ από την αρχή του 2022 μοιράζει συνεχώς δικόγραφα σε όλη την Ελλάδα. Με τη διαταγή πληρωμής μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαστική κατάσχεση και δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν χρήματα οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι για να συνεχίσουν την εργασία τους.

Οι αγρότες μπορούν να κάνουν ανακοπή των διαταγών πληρωμής και να προχωρήσουν σε ασφαλιστικά μέτρα για να μην δεσμευτεί ο τραπεζικός τους λογαριασμός. Βέβαια αυτά είναι δικαστικά μέτρα και σημαίνει κόστος. Επίσης μπορεί να προχωρήσουν σε εξωδικαστική προσπάθεια τακτοποίησης του δανείου τους με περιορισμό της οφειλής αν γίνει δεκτό από τον εκκαθαριστή (εξαρτάται από το ύψος της απαίτησης του δανείου).

Τα περισσότερα δάνεια χορηγήθηκαν το 2006 και 2008. Η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σημαίνει ότι το κράτος εγγυήθηκε ότι θα μπορεί να επιστρέψει το 80% του δανείου αν δεν μπορούσε να το αποπληρώσει ο παραγωγός. Για να γίνει όμως αυτό αναφέρει ο όρος του συμβολαίου ότι θα πρέπει να το ζητήσει η τράπεζα από το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει κάποιο τέτοιο αίτημα η πλευρά της τράπεζας».

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος του Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων «ΕΝΩΣΗ αγροτών» κ. Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης, δηλώνει στον ΑγροΤύπο ότι «είχαμε πάρει δάνεια την εποχή της γρίππης των πτηνών γιατί δεν μας είχε πληρώσει το κράτος καμιά αποζημίωση. Συνολικά δόθηκαν στους πτηνοτρόφους όλης της χώρας δάνεια από την πρώην ΑΤΕ ύψους 6 - 7 εκατ. ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Με τα πανωτόκια όμως αυτά τα χρήματα έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Για κάποιον που πήρε δάνειο 15.000 ευρώ του ζητάνε να επιστρέψει 52.000 ευρώ».

Όπως τονίζει στον ΑγροΤύπο ο κ. Ηλίας Αλεξίου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών (Π.Ε.Ο.Π.Π.),  τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν δοθεί ως προσωρινή λύση για τις ενισχύσεις που αναμένονταν από την ΕΕ, δεδομένου ότι επρόκειτο για πανευρωπαϊκό πρόβλημα ώστε στην συνέχεια να γίνει η ομαλή αποπληρωμή τους. Δυστυχώς ουδέποτε τελικά υπήρξαν ενισχύσεις και τα δάνεια παρέμειναν στους παραγωγούς.

Σε σχετική επιστολή που έστειλε η Π.Ε.Ο.Π.Π. προς τα αρμόδια Υπουργεία αναφέρει ότι το 2006 και 2007 χορηγήθηκαν δάνεια στους πτηνοτρόφους με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για να αντιμετωπίσουν προσωρινά τις επιπτώσεις της γρίπης των πτηνών έως ότου δοθούν αποζημιώσεις από την ΕΕ για την κάλυψη των ζημιών.

Οι αποζημιώσεις αυτές δεν δόθηκαν ποτέ, αλλά φυσικά τα δάνεια έμειναν. Τα επόμενα χρόνια οι περισσότεροι παραγωγοί λόγω των κρίσεων των δημητριακών και στη συνέχεια της οικονομικής κρίσης δεν κατάφεραν να τα αποπληρώσουν.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η πολιτεία κάθε χρόνο αποφάσιζε προσωρινές ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ετήσιες παρατάσεις της περιόδου χάριτος ή της περιόδου αποπληρωμής. Όμως οι παρατάσεις αυτές δεν επέλυαν, αλλά απλά μετέθεταν το πρόβλημα από χρόνο σε χρόνο και έτσι με τα πανωτόκια της ΑΤΕ για ορισμένους πτηνοτρόφους το κεφάλαιο τριπλασιάστηκε.

Στη συνέχεια τα δάνεια μεταφέρθηκαν στην PQH με την οποία πολλοί παραγωγοί προσπάθησαν να τα ρυθμίσουν, αλλά βρήκαν απέναντι τους αρνητική διάθεση και δυσκαμψία από την PQH η οποία φαινόταν αντίθετη σε οποιαδήποτε ρεαλιστική ρύθμιση.

Σήμερα η PQH για να εξασφαλίσει το ύψος των δανείων λόγω επικείμενης πώλησης των δανείων σε funds, προχωρά σε διαταγές πληρωμής. Αυτό γίνεται στην χειρότερη δυνατή στιγμή για τον κλάδο της πτηνοτροφίας που βίωσε αλλεπάλληλες ζημίες από την πανδημία, την τρομακτική αύξηση των τιμών των ζωοτροφών και της ενέργειας και την πτώση των τιμών πώλησης των ζωντανών.

Άμεσες καταβολές ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι αδύνατον να καταβληθούν από τους καθημαγμένους παραγωγούς, από τους οποίους λείπει η απαιτούμενη ρευστότητα, ακόμη και για αγορά των απαραίτητων εισροών (ζωοτροφών, υγραερίου) ή των άλλων λειτουργικών δαπανών των εκμεταλεύσεών τους. 

Έτσι σε περίπτωση που τα δάνεια αυτά αποσταλούν στα δημόσια ταμεία προς είσπραξη, είναι απολύτως σαφές ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους. Αυτό απλά θα προκαλέσει απώλεια της φορολογικής ενημερότητας των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, διακοπή λειτουργίας των μονάδων, απώλεια θέσεων εργασίας και αντικατάσταση της Ελληνικής παραγωγής πτηνοτροφικών προϊόντων από εισαγόμενα.

Για το ίδιο θέμα οι κτηνοτρόφοι μέλη του Σύνδεσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), σε επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, ζητάνε τα εξής:

 • Να αποδεσμευτούν οι δεσμευμένοι λογαριασμοί των κτηνοτρόφων.
 • Να αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο, που είναι ιδιοκτήτης αυτών των δανείων, την ευθύνη του, διαγράφοντας τους τόκους και τα πανωτόκια και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ανεξόφλητο του αρχικού κεφαλαίου σε 180 δόσεις. 
 • Να ψηφιστεί το ακατάσχετο των κατοικιών και των στάβλων των κτηνοτρόφων.
 • Να σταματήσετε τώρα τη διάλυση της κτηνοτροφίας, ενός από τους σημαντικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα που παράγει πολύτιμα προϊόντα (κρέας, γάλα κ.α) τροφοδοτώντας την ελληνική αγορά και στηρίζοντας το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο.   
   
22/02/2022 01:41 μμ

Πίσω πάει χρονικά το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που θα γίνει με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος της «Συκικής», Παναγιώτης Παπαγεωργίου, «θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο η απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα είχαμε τη δημοσίευση για το πλαίσιο ενίσχυσης στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Όμως αυτό δεν έγινε και πάμε από τον Μάρτιο να ξεκινήσει η διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η αναδιάρθρωση καλλιεργειών αναμένεται να ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι. Στο πρόγραμμα είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ενίσχυση για συκιές σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας».   

«Το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών θα περάσει µέσα από τους συνεταιρισµούς και θα ισχύσει µόνο για τα µέλη τους. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών θα αφορά αμπέλια και όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες εκτός της ελιάς», δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ  κ. Χρήστος Γιαννακάκης. 

Η επιδότηση θα αγγίζει το 80% της εκτιµώµενης δαπάνη και το 20% θα είναι ιδιοχρηματοδότηση από τον παραγωγό. Θα επιδοτεί το κόστος εκρίζωσης και νέας φύτευσης. Επίσης θα επιδοτεί το διαφυγόν εισόδημα του παραγωγού μέχρι οι νέες φυτεύσεις να γίνουν παραγωγικές.

Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, που προβλέπονται για την Γεωργία είναι 520 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά 185 εκατομμύρια θα διατεθούν για προγράμματα καινοτομίας και πράσινης μετάβασης στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, 100 εκατομμύρια για εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, 180 εκατομμύρια για αναδιαρθρώσεις δενδρωδών καλλιεργειών, 50 εκατομμύρια για αγροτουρισμό και 15 εκατομμύρια για γενετικές βελτιώσεις ζώων

21/02/2022 09:50 πμ

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Γεωργαντά, η ΚΥΑ για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  στους παραγωγούς λεβάντας, ξηρών σύκων, επιτραπέζιας ελιάς και καπνού, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους κατά το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19).

Από την υλοποίηση της KYA (συνυπογράφεται και από τον υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη) προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ΄ ανώτατο όριο 26.308.252 ευρώ για το οικονομικό έτος 2022, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥπΑΑΤ (Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ).

Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30/06/2022.

Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της απόφασης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:
Για τους παραγωγούς Λεβάντας όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.
Για τους παραγωγούς Ξηρών Σύκων όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς, πλην των παραγωγών ελιάς Καλαμών και των παραγωγών ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190», όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
Για τους παραγωγούς καπνού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών στην Επικράτεια που έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. 
Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013.
Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Όροι και Ύψος ενίσχυσης

 • Για τους παραγωγούς Λεβάντας 57 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.
 • Για τους παραγωγούς Σύκων προς αποξήρανση 67  ευρώ να στρέμμα καλλιέργειας.
 • Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς 40 ευρώ ανά στρέμμα. Εξαιρούνται οι παραγωγοί ελιάς Καλαμών και οι παραγωγοί ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190».
 • Για τους παραγωγούς Καπνού 90 ευρώ ανά στρέμμα.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών στο πλαίσιο των μέτρων επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 290.000 € για τους παραγωγούς του γεωργικού τομέα. Στο ποσό των 290.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.
Το ύψος ενίσχυσης των παραγράφων 1 εως 5 του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το τελικώς δηλωθέντα αριθμό στρεμμάτων καλλιέργειας.

Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 88-91 του Προσωρινού Πλαισίου.

Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του άρθρου τρίτου της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως ισχύει.

Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών,  η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής  που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις.

Κατ΄ εξαίρεση ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως καθορίζονται με βάσει την κείμενη νομοθεσία, όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός, για τον υπολογισμό της τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι πυρόπληκτες περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφο του ΥπΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.

Για την καταβολή των ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις. Το τελικό ποσό για κάθε δικαιούχο θα καταβληθεί μετά από τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ και τις ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές ενισχύσεις.

15/02/2022 09:32 πμ

Υπεγράφη η μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύψους 31 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση των καλλιεργειών της επιτραπέζιας ελιάς, της λεβάντας, του ξερού σύκου, της φθινοπωρινής και βιομηχανικής πατάτας, του μανταρινιού κλιμεντίνη και καπνών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα το καθεστώς ενίσχυσης που αφορά τα ανωτέρω προϊόντα. 

Σημειώνεται ότι από τα ανωτέρω, πιστώσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των επιτραπέζιων ελιών, της λεβάντας και του ξερού σύκου, είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός του 2021, αλλά δεν είχαν αναλωθεί εντός του έτους, καθώς αναμενόταν η ανωτέρω έγκριση της Επιτροπής.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, με βάση την απόφαση της Επιτροπής και την ανωτέρω έγκριση των πιστώσεων, αναμένεται να εκδοθούν οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε να καταβληθεί η σχετική ενίσχυση.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγροτικός τομέας, μέσα από πολιτικές του Υπουργείου Οικονομικών, ενισχύεται με σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων της ενέργειας και των πρώτων υλών, όπως είναι:

 • H μόνιμη μείωση του ΦΠΑ ζωοτροφών, από το 13% στο 6%.
 • H μόνιμη μείωση του ΦΠΑ λιπασμάτων, από το 13% στο 6%.
 • Η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε αγρότες, για το 2022.
 • Η στήριξη των κτηνοτρόφων για τις ανατιμήσεις στις ζωοτροφές.

Ακόμη μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής και των λοιπών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης έχουν διατεθεί περί τα 300 εκατ. ευρώ για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ενώ επιπλέον 162 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τα έτη 2020 και 2021, για στήριξη των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

10/02/2022 01:02 μμ

Διευκρινήσεις από ΥπΑΑΤ για τα 31,5 εκατ. ευρώ που θα δοθούν για τη στήριξη των παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα της Ελλάδος, για ενισχύσεις ύψους 33,826 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς ξερών σύκων, λεβάντας, βιομηχανικής και επίσπορης πατάτας, μανταρινιών (Κλιμεντίνη), επιτραπέζιων ελιών (πλην Καλαμών) και καπνού.

Όπως επισημαίνει το ΥπΑΑΤ, η ενίσχυση θα δοθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί των συγκεκριμένων προϊόντων τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού και από τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

09/02/2022 04:29 μμ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο απευθύνεται σε γεωργούς που παράγουν σύκα για αποξήρανση, λεβάντα, επιτραπέζιες ελιές, βιομηχανική και φθινοπωρινή πατάτα, μανταρίνια και καπνό.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η ενίσχυση: i) δεν θα ξεπεράσει τα 290.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

07/02/2022 10:20 πμ

Μπορεί να μην περάσουν στα χέρια funds - μέσω του πακέτου Ariadni - χιλιάδες κόκκινα δάνεια της πρώην ΑΤΕ, που αφορούν αγρότες και συνεταιρισμούς, όμως έχουν αρχίσει να φτάνουν στα χέρια των οφειλετών οι διαταγές πληρωμής και η δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών. 

Πολλές οικογένειες αγροτών αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης και αδυνατούν να συνεχίσουν την παραγωγή. 

Το χαρτοφυλάκιο Ariadni, το οποίο έχει τεθεί προς πώληση στα funds από την PQH - που είναι ο εκκαθαριστής της πρώην ΑΤΕ - εμπεριέχει 97.000 δάνεια, λογιστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ, από 13 υπό εκκαθάριση τράπεζες. Πρόκειται για πώληση «κόκκινων» δανείων, που αφορά 53.000 οφειλέτες. Όμως εκτός του χαρτοφυλακίου Ariadni βρίσκονται τα μη εξυπηρετούμενα αγροτικά δάνεια.

Σύμφωνα όμως με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, αυτό δεν είναι θετικό για τους χιλιάδες γεωργούς, κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους, που είχαν δάνεια στην πρώην ΑΤΕ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Όπως αναφέρει στον ΑγροΤύπο η κ. Αγγελική Λαλούση, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, «από 31 Ιανουαρίου ο εκκαθαριστής μοιράζει συνεχώς δικόγραφα σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε διαταγές πληρωμής σε γεωργούς, πτηνοτρόφους και κτηνοτρόφους που είχαν παλιά δάνεια στην πρώην Αγροτική Τράπεζα. 

Μετά τη διαταγή πληρωμής ο εκκαθαριστής PQH, με βάση το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος, μπορεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες να προχωρήσει σε αναγκαστική κατάσχεση και δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού σημαίνει αδυναμία επιβίωσης για τους αγρότες. Και να μην ξεχνάμε ότι σήμερα όλες οι συναλλαγές των αγροτών γίνονται μέσω τραπεζών. 

Το πρόβλημα είναι ότι ο εκκαθαριστής δεν δέχεται να προχωρήσει σε κανενός είδους ρύθμιση πληρωμής και διαγραφή κάποιων τόκων. Από το 2018 έχει ξεκινήσει η καταγγελία δανείων. 

Θέλω να σας τονίσω ότι με βάση τις βεβαιώσεις πληρωμής, που μας δίνει ο ίδιος ο εκκαθαριστής, οι απαιτήσεις της κάθε οφειλής αφρούν κατά 3/4 τόκους και κατά 1/4 κεφάλαιο. Εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα για όλα τα εγγυημένα δάνεια της πρώην ΑΤΕ θα βγουν διαταγές πληρωμής».  

03/02/2022 10:03 πμ

Σπήλιος Λιβανός: Παρέχουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των εκκοκκιστηρίων με χρηματοδότηση μέσω του Αναπτυξιακού.

Ο νέος Αναπτυξιακός, μαζί με τα προγράμματα του ΠΑΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, το Ταμείο Μικρών Δανείων της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως είπε ο κ. Λιβανός, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό και ελπιδοφόρο πλαίσιο επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση των προϊόντων του ενισχύοντας συνολικά την αγροτική οικονομία, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός.

Συγκεκριμένα με τον νέο Αναπτυξιακό:

 • Ικανοποιούμε, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νικόλαο Παπαθανάση, ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου του βάμβακος και για πρώτη φορά παρέχουμε τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των εκκοκκιστηρίων με χρηματοδότηση μέσω του Αναπτυξιακού.
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στα επενδυτικά σχέδια θερμοκηπιακών επιχειρήσεων, αυξάνοντας από 45% στο 60% τη συμμετοχή των εγκαταστάσεων στο συνολικό προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα αυτών των επενδυτικών, όπου το κόστος των δαπανών εγκατάστασης του θερμοκηπίου είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των υπολοίπων δαπανών.
 • Τέλος, συμπεριλαμβάνουμε τους δικαιούχους των ευεργετημάτων του Αναπτυξιακού και τις Οργανώσεις παραγωγών γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσω του «συνεταιρίζεσθαι» ο πρωτογενής τομέας μπορεί να ανταπεξέλθει σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επεσήμανε ο κ. Λιβανός,  με την πρόβλεψη εξειδικευμένου καθεστώτος για την «Αγροδιατροφή», σε αντίθεση με την εφαρμογή του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις επενδυτικές ανάγκες των παραγωγών μας, παρέχει σήμερα στους αγρότες μας, τους αλιείς μας και τους μεταποιητές μας ένα επενδυτικό καθεστώς προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.

02/02/2022 03:58 μμ

Οι αιτήσεις, αρχής γενομένης από την τράπεζα Πειραιώς, ξεκινάνε στις 8 Φεβρουαρίου, δηλαδή σε λίγες ημέρες από σήμερα.

Αυτό δήλωσε πρόσφατα και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, αλλά πρέπει να αναμένεται επιβεβαίωση και από το ίδιο το ίδρυμα.

Η διαδικασία ανανέωσης (φόρτισης) του υπολοίπου (με βάση τις επιδοτήσεις που δικαιούται κάθε αγρότης) της Κάρτας πρόκειται να γίνει με το ΟΣΔΕ του 2021, δηλαδή την περσινή αίτηση, αλλά πρέπει να υπάρχει και διασφάλιση για μη μεταβίβαση δικαιωμάτων.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα, από το περιβάλλον του υπουργού τονίζουν ότι οι παραγωγοί πρέπει να απευθυνθούν πιο μετά για την Κάρτα Αγρότη.

Πάντως σε κάθε περίπτωση αγρότες και κτηνοτρόφοι, καλό είναι να απευθύνονται στην συνεργαζόμενη με εκείνους τράπεζα, καθώς προμηνύεται καθυστέρηση στο άνοιγμα του ΟΣΔΕ 2022.